1. Taraflar

İşbu Platform Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Residence A Kule No:25, Kat: 26, Daire No: 150 34718 Üsküdar/İstanbul adresinde yerleşik İnov Ajans Dijital Pazarlama Ticaret A.Ş. (“İnov Ajans”) ile bu Sözleşme kapsamında İnov Ajans e-Ticaret Altyapısı’nı kullanacak olan müşteri (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. Sözleşme kapsamında İnov Ajans ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. Tanımlar

Hizmetler: e-Ticaret Altyapısı, Ödeme Altyapısı ve Üçüncü Taraf Hizmetleri dahil olmak üzere Platform’da veya Platform vasıtasıyla İnov Ajans veya Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan ürün, hizmet, özellik ve modüllerin tümüdür.

Platform: Hizmetler’in sunulduğu, İnov Ajans tarafından işletilmekte olan platformdur.

Üçüncü Taraf Hizmetleri: İnov Ajans dışındaki üçüncü taraflarca Platform üzerinden ya da Platform’a entegre olarak sunulan Ödeme Altyapısı dahil tüm ürün, hizmet ve uygulamalardır.

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı: Üçüncü Taraf Hizmetleri’ni sunan hizmet sağlayıcılar ve İnov Ajans’ın doğrudan anlaşması olmamakla birlikte platformlarına API vb. yöntemlerle İnov Ajans’ın erişim sağlayıp bu entegrasyonları Kullanıcı’ya da kullandırabildiği pazaryeri vb. diğer üçüncü taraflardır.

3. Konu

Bu Sözleşme Kullanıcı’nın Platform’dan ve Platform üzerinden İnov Ajans veya Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin koşulları ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Platform veya inovajans.com üzerinde, Platform’un ve Hizmetler’in kullanımına, mevcut ve bu Sözleşme’nin akdinden sonra Platform’a eklenebilecek Hizmet, modül ve özelliklere ilişkin olarak yayınlanan açıklamalar, kullanım koşulları ve şartlar işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup bu Sözleşme’de yer alan hükümlerle birlikte Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Kullanıcı, Platform hesabı açarken İnov Ajans’a sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya yanlış verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’dan veya Hizmetler’den faydalanılamamasından İnov Ajans sorumlu değildir.

4.2. Kullanıcı, İnov Ajans tarafından belirlenen abonelik ücretlerini ödeyerek Platform üzerinden sunulan ücretli Hizmetler’den faydalanabilecektir. İnov Ajans ücretli ve ücretsiz Hizmetler’i kendi takdirine göre belirlemekte serbest olup herhangi bir zamanda tek taraflı olarak ücretli Hizmetler’i ücretsiz, ücretsiz Hizmetler’i ücretli olarak sunma hakkı saklıdır.

4.3. Kullanıcı, Platform’u kullanması için yetkili kişiler (“Yetkili Kullanıcı”) tanımlayabilecektir. Yetkili Kullanıcı’nın kim olacağı ve Platform kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkili Kullanıcılar’ın Platform’da gerçekleştirdiği tüm işlemlerden münhasıran sorumlu olup Yetkili Kullanıcı’nın işlemlerinin bilgisi dahilinde olmadığı veya bu işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olmadığına dair herhangi bir iddia ve talep öne süremez. Kullanıcı, Yetkili Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme’ye ve İnov Ajans tarafından belirlenen sair kural ve koşullara uygun davranmasını sağlayacağını, Platform’un kullanımına ilişkin olarak İnov Ajans tarafından verilen eğitimler ve yapılan bilgilendirme ve yönlendirmeler konusunda Yetkili Kullanıcılar’ı bilgilendireceğini, bu kapsamdaki gerekli bilgileri Yetkili Kullanıcılar’a aktaracağını, Yetkili Kullanıcılar’ın ihlallerinden Yetkili Kullanıcı ile birlikte sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı, Platform’un kullanımına imkan veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden, kullandığı şifrelerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasından, Platform’un yetkili kişiler tarafından kullanılmasını sağlamaktan sorumlu olduğunu, bu bilgilerin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, İnov Ajans’ın kusuruyla meydana gelenler hariç olmak üzere, bu durumda meydana gelen zararlardan İnov Ajans’ın sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

4.5. İnov Ajans yalnızca Platform’u sağlamakta olup Platform vasıtasıyla oluşturulan ve/veya paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendisi tarafından Platform’da oluşturulan kayıtların ve bunların bilgi ve içeriklerinin doğru ve hukuka uygun olduğunu, kayıt ve içeriklerinin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Platform vasıtasıyla oluşturulan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, bunların çıktısının ve yedeğinin alınması, elektronik ya da fiziksel ortamda saklanması ve bunlarla ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Platform’un ve Hizmetler’in işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Kullanıcı’nın Platform’un tamamından veya belirli Hizmetler’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. İnov Ajans, başta mevzuattan kaynaklanan gereksinimler nedeniyle olmak üzere Kullanıcı tarafından Platform’da saklanan bilgi ver içerikleri Platform’dan ve sistemlerinden silebilecektir. İnov Ajans kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı,

Platform’da sakladığı tüm bilgi ve içeriklerin kopyalarını saklamakla yükümlüdür. İnov Ajans, veri kaybını önlemek için gerekli politika, yasal yükümlülükler ve usullere uymakla beraber içerik ve bilgi kaybının olmayacağına dair garanti vermemektedir.

4.6. Kullanıcı, Platform’u ve Hizmetler’i kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere İnov Ajans tarafından belirlenecek kısıtlamalara tabi olabileceğini, üçüncü taraf platformlarıyla entegrasyonla ilişkili ve veritabanları arası işlemlere ilişkin işlem geçmişine daimi erişim taahhüdü verilmediğini, bunlara erişimin İnov Ajans tarafından belirlenecek sınırlara ve sürelere tabi olacağını kabul eder.

4.7. Kullanıcı, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, Platform’da sunulan altyapı ve özellikleri ve Hizmetler’i kullanarak müşterilerine sunduğu ya da herhangi bir şekilde Platform üzerinden operasyonlarını yönettiği mal ve/veya hizmetlerin kalitesinden, ayıplı olmamasından, mevzuata uygunluğundan, faturalandırılmasından ve müşterileriyle gerekli sözleşmelerin akdedilmesinden ve müşterilere diğer gerekli belgenin tesliminden, satış sonrası gereksinim duyulan servis ve satış sonrası hizmetlerden, ürünlerin süresinde teslim edilmesinden, kullanımından, bunlara ilişkin yapılan ödemelerden ve iadelerden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.8. Platform üzerinden Üçüncü Taraf Hizmetleri sunulabilecek ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’a ait platformlara entegrasyon sağlanabilecektir. Kullanıcı, doğrudan Platform üzerinden sunulan ya da Platform’a entegre olan Üçüncü Taraf Hizmetleri ile Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’ın filleri, ürün, hizmet ve uygulamaları bakımından İnov Ajans’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bunlar bakımından muhatabının Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı olduğunu ve bunları Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar tarafından belirlenen kural ve koşullara uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Platform’a ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, İnov Ajans ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde soruna dair gerekli bilgilerle birlikte İnov Ajans’a bildirimde bulunacaktır. Kullanıcı bu kapsamda sorun bildiriminin işleme alınabilmesi için ilgili ürün adını, ekran görüntülerini ve sorunun detaylı tanımını İnov Ajans’a iletmelidir. İnov Ajans, sorunun belirtilen şekilde kendisine bildirilmesini takiben desteğin verilmesi için gerekli çabayı gösterecektir. İnov Ajans’ın bu madde kapsamındaki destek sağlama yükümlülüğü doğrudan İnov Ajans tarafından sağlanan Hizmetler için geçerli olup İnov Ajans’ın Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’ın ürün ve hizmetlerine ilişkin herhangi bir müdahale ya da çözüm yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.10. İnov Ajans, önceden haber vermeden Platform’da değişiklikler yapma, Platform’un yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma veya Platform’da yer alan Hizmet, modül ve özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

4.11. Kullanıcı, Platform ve Hizmetler ile ilişkili tüm işlemlerinde işbu Sözleşme’ye, eklerine, Platform modül ve özellikleri ile Hizmetler özelinde Platform’da yer alan açıklama ve kurallara, İnov Ajans tarafından Platform ve Hizmetler’in kullanımı ile ilgili belirlenecek sair koşullara, kanuna ve dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. İnov Ajans, Kullanıcı’nın Platform’da gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme’ye ve ilgili mevzuata aykırı eylemleri neticesinde Kullanıcı ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden İnov Ajans’a bu kapsamda gelecek her türlü talep Kullanıcı’ya yönlendirilecek ve İnov Ajans’ın Kullanıcı’nın eylemlerinden kaynaklanan tüm dolaylı ve doğrudan zararları ilk talepte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

5. Ücretler ve Ödeme Koşulları

5.1. Kullanıcı, Platform’da ücretli olarak sunulan Hizmetler’den, her bir Hizmet için Platform üzerinde beyan edilen ücretleri yine Platform’da beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

5.2. Ücretli Hizmetler’e ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Platform’un ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. İnov Ajans ücretlerde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını haizdir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca Hizmet paketlerine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın paket döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni paket döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır.

5.3. Yenilenen paket ücretlerinin yeni dönem başlangıcını takip eden 3 (üç) günü içinde tahsil edilememesi halinde, İnov Ajans ilgili Hizmet’in kullanımını askıya alabilecektir.

5.4. Kullanıcı, ücretli bir Hizmet paketini satın almasını takip eden ilk 14 (ondört) gün içinde ilgili Hizmet’i kullanmaktan caydığını İnov Ajans’a bildirmesi halinde, Kullanıcı’nın o Hizmet’e ilişkin olarak peşin ödediği ücretin Hizmet’in sonlanma tarihinden sonraki döneme ilişkin kısmı Kullanıcı’ya iade edilecektir. Peşin ödeme yapılmadıysa Kullanıcı yalnızca Hiizmet’in satın alınmasından, Hizmet’in sonlanması tarihine kadar geçen süreye denk gelen tutarı ödemekle yükümlü olacaktır. Kullanıcı’nın bu maddede belirtilen haller dışında satın aldığı paketi herhangi bir nedenle iade imkanı bulunmamaktadır.

5.5. Kullanıcı’nın satın aldığı abonelik paketleri, ilgili Hizmet paketinin süresinin bitiminden önce aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde otomatik olarak yenilenecektir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1. Platform’daki tüm görseller, tasarımlar, grafikler ve İnov Ajans tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere, Platform’un tüm mali, manevi ve ticari hakları İnov Ajans’a aittir. İnov Ajans, Kullanıcı’ya Platform üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisanslanamaz bir kullanım hakkı vermektedir.

6.2. Kullanıcı, Platform’u ve Hizmetler’i bu Sözleşme’de belirtilen kapsamın dışında kullanamayacaktır. Kullanıcı 5.1. maddede kendisine verilen hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların yararına sunamaz ve kullandıramaz. Bu kapsamda İnov Ajans tarafından Platform kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır.

6.3. Kullanıcı’nın Platform veya İnov Ajans sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Platform, İnov Ajans ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Platform ile Platform’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Platform’a orantısız yük bindirmesi; Platform’un kaynak kodlarına veya İnov Ajans’ın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Platform’un çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, İnov Ajans sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde İnov Ajans, Platform ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

7. Sorumlulukların Sınırlandırılması

7.1. İnov Ajans Platform’dan ve Hizmetler’den kesintisiz olarak faydalanılmasını hedeflemekle birlikte Platform’u ve İnov Ajans tarafından sağlanan Hizmetler’i “olduğu gibi” sağlamakta ve Platform’dan yararlanılmasını sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Kullanıcı, bakım, onarım, güncelleme, internet hizmet sağlayıcıların hizmet kalitesi veya üçüncü tarafların sistemlerinden kaynaklanabilecek sair nedenlerle Platform’dan ve Hizmetler’den yararlanılmasının muhtelif zamanlarda engellenebileceğini, kısıtlanabileceğini ya da kesilebileceğini, söz konusu engelleme, kısıtlama veya kesintilerden İnov Ajans’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Platform’a ve Hizmetler’e erişim ve bunun kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda İnov Ajans’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

7.2. İnov Ajans, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, Kullanıcı’nın Platform’u ve Hizmetler’i kullanması, yanlış kullanması, Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya Platform üzerindeki işlemleri sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden, tüm donanım, sistem yazılımı/ diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan, network, internet bağlantısı, bağlantı hatalarından, Platform üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan, voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

7.3. Kullanıcı, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Platform’da oluşturulan kayıtların, bunların içeriklerinin ve Platform üzerinden yönettiği tüm süreçlerinin ilgili mevzuata uygun olmasından, tabi olduğu mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, Platform ile entegre şekilde ya da sair yollarla kullandığı Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin kural, koşul ve sözleşmelerine uymaktan münhasıran sorumludur. Kullanıcı Platform vasıtasıyla yönettiği ürün, hizmet ve içerikler, fikri mülkiyet ihlalleri ve Platform’un kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişilerce iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) İnov Ajans’ı beri kıldığını kabul eder.

7.4. Kullanıcı, Platform üzerinden İnov Ajans’ın kontrolünde olmayan başka mecra veya içeriklere link verilebileceğini ve/veya entegrasyon sağlanabileceğini, bu durumun linklerin yöneldiği ya da entegre olunan mecraları desteklemek amacıyla veya mecralar ile içerdikleri bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler veya entegrasyon vasıtasıyla erişilen mecra ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında İnov Ajans’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

7.5. İnov Ajans, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. İnov Ajans, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. İnov Ajans’ın işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda Kullanıcı tarafından son 1 (bir) yıl içinde İnov Ajans’a yapılmış olan ödemeler ile sınırlı olacaktır.

8. Süre ve Fesih

8.1. Bu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek ve işbu 8. maddede belirtilen yöntemlerden biriyle feshedilmediği müddetçe yürürlükte kalacaktır.

8.2. İnov Ajans veya Kullanıcı 14 (ondört) gün önceden bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi nedensiz ve tazminatsız olarak feshedebilecektir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan esaslı yükümlülüklerini ihlal etmesi, Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi veya Kullanıcı’nın faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması durumunda İnov Ajans kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı’nın Platform’u kullanımını ve/veya yararlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir veya işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshedebilir.

8.3. Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Platform’u kullanamayacaktır. Kullanıcı, Sözleşme hangi nedenle feshedilmiş ya da askıya alınmış olursa olsun fesih tarihinden önce yapılmış peşin ödemelerin iade edilmeyeceğini kabul eder.

8.4. Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellendiği haller saklı olmak üzere, Sözleşme’nin feshi durumunda İnov Ajans Platform’daki Kullanıcı’ya ait içeriğe 1 (bir) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

8.5. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden (bir) ay içinde Kullanıcı Platform’da yer alan Kullanıcı’ya ait içeriği ücret ödemeksizin alabilecektir. İnov Ajans, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir.

9. Muhtelif Hükümler

9.1.Değişiklikler: İnov Ajans, Kullanıcı’ya bildirimde bulunarak Sözleşme’yi değiştirme hakkına sahiptir. İnov Ajans’ın takdirine bağlı olarak, Sözleşme’de yapılan değişikliklerin Kullanıcı’ya e- posta ile veya Platform üzerinden bildirilmesi veya Kullanıcı Platform’a bilgileri ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra gösterilecek uyarılar geçerli bir bildirim teşkil edecektir. Söz konusu yöntem bu Sözleşme metninde yapılacak değişiklikler için geçerli olup İnov Ajans Platform’da yer alan Hizmet, modül ve özelliklere özgü kuralları ve Platform’da yayınlanan sair koşulları herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirebilecektir. Değişiklikler yayımlandıkları tarih itibari ile yürürlüğe girmiş sayılırlar. Kullanıcı değişiklikleri kabul etmemesi halinde madde 8’de belirtilen yöntemlerle Sözleşme’yi feshedebilecektir.

9.2.Devir: Kullanıcı işbu Sözleşme’yi, Platform hesabını, bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini hiçbir surette hiçbir üçüncü taraflara devredemez. İnov Ajans Sözleşme’yi, Platform üzerindeki hak sahipliğini ve bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredebilir.

9.3.Bölünebilirlik: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar Sözleşme’nin kalan hükümlerini, geçersiz addedilen bölümlerin amacına ulaşmaya en uygun ve yakın şekilde yorumlamak ve uygulamak konusunda mutabıktır.

9.4.Bildirimler: Kullanıcı ile Platform’da hesap oluştururken bildirdiği e-posta ve telefon bilgileri üzerinden ya da Platform’daki üyelik hesabından bilgilendirme yapmak suretiyle iletişime geçilebilecektir ve bu yolla yapılan bilgilendirmeler geçerli  sayılacaktır. Kullanıcı, iletişim bilgilerini doğru ve tam olarak sağlayacağını ve bunlarda bir değişiklik olması halinde güncel bilgileri derhal İnov Ajans’a bildireceğini kabul eder. Kullanıcı’nın iletişim bilgilerine gönderilen bilgilendirmeler bağlayıcı olacağından iletişim kanallarını düzenli olarak kontrol etmek Kullanıcı’nın yükümlülüğüdür.

9.5. Delil: Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın kendi veri tabanlarında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, e-posta yazışmaları ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6.Önceki Sözleşmeler: İşbu Sözleşme Platform’un kullanımına ilişkin olarak Taraflar arasındaki ilişkinin bütününü düzenlemekte olup bu Sözleşme’nin akdiyle birlikte Taraflar’ın aynı konuda akdettiği önceki tüm anlaşmalar yürürlükten kalkacaktır.

9.7. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.